หน้าแรก

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์" โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน วางตนเหมาะสม


0 0 3 2 4 5
Users Today : 17
Users Yesterday : 7
Users Last 7 days : 146
Users Last 30 days : 3244
Users This Month : 3244

พิธีมอบป้ายโครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

การจัดระเบียบการตั้งวางของขายสินค้าของผู้ประกอบการค้า

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางณัฐฌา จันทร์หอม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สมา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันอังคารที่ 16 ตุลาคมใ 2565 เวลา 08.30 น เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์และอสม.ชุมชนสมานมิตร จัดทำกิจกรรมภายใต้โครงการสั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ประกาศราคากลาง