กิจกรรม

โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การมอบวัสดุและอุปกรณ์ให้ อสม. และเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายทีมีฟอสเพื่อใส่ในภาชนะเก็บน้ำ และการแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาแนวทางบริหารจัดการเมืองต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าศึกษาแนวทางบริหารจัดการเมืองต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปพัฒนาเมืองน่าอยู่ Smart City ซึ่งเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็นหน่วยงานเมืองต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมที่ประสบความสำเร็จ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา ชุมชนสมานมิตร แปลงผักอาคารที่พักพนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุณรุ่ง และชุมชนสำราญฤทัย

 

 

โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ มีภาวะผู้นำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของเทศบาลและช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยมีวิทยากรจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนทั้ง 28 ชุมชน รวมจำนวน 140 คน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการชุมชนเจษฎาบดินทร์ นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เกิดความรักความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่น มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีคุณณัฐวุฒิ สายเปีย ผู้ช่วยนักสันทนาการ เทศบาลตำบลจริม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การสร้างชุมชนที่เป็นสุขด้วยมือของทุกคน การสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นจิตอาสา และกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ สนิทอินทร์ ประธานสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 และการพิจารณา เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และสาระที่สาม ขั้นลงมติให้ตราเป้นเทศบัญญัติ) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามระเบียบวาระดังกล่าว รวมถึงการปรึกษาข้อหารือในเรื่องอื่น ๆ

รับการประเมินแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เข้ารับการประเมินแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) จากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยมีแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านงบประมาณรายจ่าย ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบัญชีและสินทรัพย์ ด้านการกำกับดูแลตนเอง ด้านการก่อหนี้ระยะยาว และด้านเงินสะสม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือช่วยที่จะช่วยพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ สนิทอินทร์ ประธานสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การรายงานผลการจัดทำการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครบปีที่ 2) และ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ) โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ รวมถึงข้อหารือในเรื่องอื่นๆ

พิธีปิดการฝึกอบรม อสม.ใหม่และ อสม.ทดแทน (ภาคทฤษฎี)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทดแทน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชนและ อสม. ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการฝึกอบรม อสม.ใหม่และ อสม.ทดแทน เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขในระดับชุมชนให้เพียงพอ และให้บริการประชาชนในบทบาทหน้าที่ของ อสม. ได้อย่างทั่วถึง

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน ในครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

 

การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทดแทนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทดแทน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชนและ อสม. ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้น 42 คน และใช้หลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2550 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระยะเวลาการอบรม 7 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 และ วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทีมวิทยากรนันทนาการจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์