ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เปิดให้บริการ วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2566

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เปิดให้บริการ วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ผลความสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิต จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)  และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ในระดับครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดปริมาณขยะที่จะไปถึง ณ สถานที่กำจัด ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ผลปรากฏว่ามีจังหวัดนำร่องที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เลย ลำพูน อำนาจเจริญ และสมุทรสงคราม และขายให้กับธนาคารกสิกรไทย จำนวนทั้งหมด 3,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตันละ 260 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 816,400 บาท ซึ่งจะคืนกลับมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อนำไปทำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป

เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงผลลัพธ์ของโครงการ

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชน

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566

งดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จะดำเนินการเชื่อมท่อเมนน้ำประปา บริเวณข้างร้านอาหารปักเป้า ถนนย่านศิลาอาสน์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จึงงดการจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว บริเวณสี่แยกโรงเรียนอุตรดิตถ์ (ฝั่งชุมชนศิลาอาสน์ตะวันตก) ถึงคลองชลประทาน (สุดเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเชื่อมท่อเมนประปาแล้วเสร็จ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการประปา โทร. 0 5541 1212 ต่อ 132

งดการจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อเชื่อมท่อเมนน้ำประปา

งดการจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อเชื่อมท่อเมนน้ำประปา ตั้งแต่บริเวณแยกบรมอาสน์ (ฝั่งศูนย์จราจร) ไปจนถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)

 

 

ขอเชิญชวนประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2566 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม