ประกาศเทศบาล

เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์